چنین گفت حافظ

قیمت ریالی : تومان

قیمت ارزی : $
ناشر : متفرقه
نوع فایل : PDF

Description

کتاب چنین گفت حافظ ، پژوهشی است جامع در باب تاریخ، زندگی و اندیشه خواجه حافظ شیرازی. این کتاب از دو بخش مجزا تشکیل شده است.

در بخش نخست، ابتدا پس از شرح زندگینامه و کیفیت زندگی شخصی خواجه حافظ، تاریخ شیراز و تاریخ ایران در قرن هشت و نه هجری؛ با تکیه بر اشعار خواجه، مورد بررسی قرار گرفته است.
بخش دوم کتاب خود از دو مبحث مجزا تشکیل یافته است. در مبحث نخست، از لحاظ ادبی، اشعار خواجه حافظ مورد بررسی و کند و کاو قرار گرفته است.
مبحث دوم اما با دیدگاهی فلسفی، به اندیشه و جهان‌بینی حضرت حافظ پرداخته و نگرش وی به جهان را مورد تحلیل قرار می‌دهد.

در جایی از این کتاب ارزشمند می خوانیم :
در باب حضرت حافظ و دیوان مسحور کننده ی وی ، بزرگان سخن ها رانده اند . لیکن در این دفتر کوشیده شده است تا این بار حافظ را نه فقط از دیگاه ادب و عرفان ، که از دو دیدگاه تاریخی و فلسفی مورد بررسی قرار داده و شخصیت جاودانه ی او را در آیینه ی تاریخ و فلسفه ، تحلیل نماییم …

یاد باد آن که سر کوی توام منزل بود / دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود
راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک / بر زبان بود مرا ، آن چه تو را در دل بود
دل چو از پیر خرد ، نقل معانی می کرد / عشق می گفت به شرح آن چه بر او مشکل بود

آه از آن جور و تطاول که در این دامگه است / آه از آن سوز و نیازی که در آن محفل بود
در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز / چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود